Logo
P.H.U. POLIDIAG Marek Rzepiela
45-239 Opole, ul. Osiedle 8
tel. +48 601 695 348
 O doważaniu


Powiększenie

Wykonujemy doważanie wszystkich typów wirników w łożyskach własnych (bez demontażu wirnika), na ich stanowisku pracy.

Doważanie jest to procedura, podczas której sprawdzany jest rozkład masy wirnika i jeśli to konieczne, korygowany w sposób zapewniający utrzymanie we właściwych granicach niedoważenia resztkowego lub drgań czopów oraz sił dynamicznych działających na łożyska przy prędkości roboczej. Inaczej mówiąc doważanie oznacza takie polepszenie rozkładu mas na wirniku, aby siły działające na wirnik nie przekroczyły dopuszczalnych granic. Wirnik jest całkowicie doważony wtedy, gdy jedna z jego głównych centralnych osi bezwładności pokrywa się z osią obrotu. We wszystkich innych przypadkach wirnik jest niedoważony.

Wirniki sztywne doważa się na ogół w jednej lub dwóch płaszczyznach. Wirniki giętkie należy doważać w 3 lub 4 płaszczyznach przy odpowiednich prędkościach obrotowych wirnika, gdyż ich stan niedoważenia zmienia się wraz z prędkością obrotową, a wirnik przyjmuje różne formy ugięcia przy kolejnych prędkościach krytycznych.

Jeżeli wirnik ma małą szerokość w stosunku do swojej średnicy (kształt zbliżony do tarczy), to doważanie można przeprowadzić w jednej płaszczyźnie. Typowymi wirnikami, dla których wystarczające jest wyważenie jednopłaszczyznowe to tarcze szlifierskie, dmuchawy, koła tarczowe i zębate.

Szerokie wirniki, typu walcowatego muszą być doważane w dwóch płaszczyznach. Do wyrównania niedoważenia w tym wypadku należy, jeśli to możliwe, wybrać obie końcowe płaszczyzny wirnika, a do określenia mas korekcyjnych należy dokonać pomiaru drgań niedoważenia w obu płaszczyznach łożysk. Typowymi wirnikami wymagającymi dwupłaszczyznowego doważania są walce, wirniki silników elektrycznych i prądnic, wrzeciona maszynowe itp.

Wirniki giętkie winny być doważane w 3 lub 4 i więcej płaszczyznach. Przy doważaniu wirników sztywnych zadanie polega na zmniejszeniu reakcji na łożyskach wywołanych niedoważeniem początkowym do poziomów dopuszczalnych, natomiast przy doważaniu wirników gibkich należy jeszcze dodatkowo uniemożliwić kinostatyczne ugięcie wirnika i zmniejszyć do minimum występujące w nim momenty gnące. Wirniki gibkie doważa się w całym zakresie zmienności prędkości obrotowej. Polega to na wykonaniu operacji doważenia przy kolejnych prędkościach krytycznych wirnika, co uniemożliwia jego ugięcie kinostatyczne odpowiadające kolejnym postaciom własnym.