Logo
P.H.U. POLIDIAG Marek Rzepiela
45-239 Opole, ul. Osiedle 8
tel. +48 601 695 348
 Oferujemy prowadzenia usług z zakresu diagnostyki maszyn wirnikowych.

Nasza firma od 1993 roku zajmuje się m. in. oceną techniczną stanu maszyn, wyważaniem wirników na ich stanowisku pracy, wizualizacją drgań, osiowaniem wałów. Proponujemy również szkolenia z wibrodiagnostyki maszyn.

Drgania maszyn są najczęściej skutkiem niedoskonałości ich stanu technicznego i ich posadowienia. Aby zlokalizować przyczynę złego stanu dynamicznego zespołu maszyn wykorzystujemy wiele metod opartych na pomiarze i analizie drgań.
 
Ocena techniczna stanu maszyn i urządzeń >>>

Doważanie
Powiększenie

Jest to procedura, podczas której sprawdzany jest rozkład masy wirnika i jeśli to konieczne, korygowany w sposób zapewniający utrzymanie we właściwych granicach niewyważenia resztkowego lub drgań czopów oraz sił dynamicznych działających na łożyska przy prędkości roboczej.

Inaczej mówiąc doważanie oznacza takie polepszenie rozkładu mas na wirniku, aby siły działające na wirnik nie przekroczyły dopuszczalnych granic. Wirnik jest całkowicie doważony wtedy, gdy jedna z jego głównych centralnych osi bezwładności pokrywa się z osią obrotu. We wszystkich innych przypadkach wirnik jest niedoważony.

Więcej o doważaniu >>>

Wizualizacja drgań
Powiększenie

Drgania są najczęściej skutkiem niedoskonałości stanu technicznego urządzenia będącego w ruchu. Liczne badania wskazują, że sygnał drganiowy towarzyszący pracy maszyn jest jednym z najważniejszych sygnałów diagnostycznych.

Stan dynamiczny zespołu maszyn określa się przez pomiar drgań, a następnie porównuje wyniki pomiarów z wielkościami normowymi. W celu diagnozy i znalezienia przyczyny złego stanu dynamicznego zespołu maszyn wykorzystuje się wiele metod opartych na pomiarze drgań. Bardzo pomocną w trudnych diagnostycznie przypadkach jest wizualizacja drgań.

Więcej o wizualizacji >>>